Regulamin
I Informacje ogólne

1. Wydawcą portalu Paweł Stempak zamieszkały w Przemyślu, Polska.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu nasofie.pl
3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Użytkowników korzystających z portalu.

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.
2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników portalu.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).

III Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu nasofie.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.
2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu nasofie.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.
3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy pawel@nasofie.pl.